Yêu Cầu Chung Đối Với Đầu Phun Cho Kệ Hàng Theo NFPA 13 ( PHẦN 4)

Anh em cần vào Youtube lấy full miễn phí nhé.

Hỏi & Trả lời PCCC – YouTube

25.6    Bảo vệ kệ hàng có tấm ngăn tầng.

25.6.1 Yêu cầu chung. Yêu cầu của chương này đối với việc lắp đặt đầu phun kệ hàng phải áp dụng với tấm ngăn tầng ngoại trừ những điều đã được sửa đổi trong phần này.

25.6.2 Tiêu chí thiết kế đầu phun gắn trần đối với các đầu phun CMDA, CMSA và ESFR sẽ là các lựa chọn áp dụng cho kệ hàng mở kết hớp với đầu phun kệ hàng được lắp đặt phù hợp với các tiêu chí cho tấm ngăn tầng.

25.6.3 Khoảng cách chiều dọc và vị trí của đầu phun kệ hàng với tấm ngăn tầng.

25.6.3.1 Trường hợp đầu phun CMDA được lắp gắn trần bảo vệ với kệ có tấm ngăn tầng có diện tích lớn hơn 20 ft2 (1.9 m2) nhưng không lớn hơn 64 ft2 (5.9 m2), đầu phun kệ hàng không cần thiết lắp đặt bên dưới mỗi tấm ngăn tầng nhưng phải lắp đặt bên dưới các tấm ngăn tầng trung gian cách nhau không quá 6 ft (1.8 m). (Xem phần C.11).

25.6.3.2 Trường hợp đầu phun CMDA gắn trần bảo vệ với kệ có tấm ngăn tầng có diện tích lớn hơn 64 ft2 (5.9 m2) hoặc các mức lưu trữ lớn hơn 6 ft (1.8 m), đầu phun kệ hàng được lắp đặt bên dưới mỗi tầng hàng, dưới tấm ngăn tầng cao nhất.

25.6.3.3 Trường hợp đầu phun CMSA lắp gắn trần bảo vệ kệ có tấm ngăn tầng, đầu phun kệ hàng được lắp đặt bên dưới tất cả mỗi tấm ngăn tầng.

25.6.3.4 Trường hợp đầu phun ESFR lắp gắn trần và bảo vệ kệ có tấm ngăn tầng, đầu phun kệ hàng phải được lắp đặt bên dưới mỗi tầng hàng, dưới tấm ngăn tầng cao nhất.

25.6.3.5 Trường hợp kệ với tấm ngăn tầng bị vật cản che chắn một phần loại kệ mở, đầu phun kệ hàng được lắp đặt theo chiều dọc như sau:

(1) Tuân thủ với mục 25.6.3.1 và 25.6.3.2 khi các đầu phun CMDA được lắp đặt gắn trần.
(2) Tuân thủ với mục 25.6.3.3 khi các đầu phun CMSA được lắp đặt gắn trần.
(3) Tuân thủ với mục 25.6.3.4 khi các đầu phun ESFR được lắp đặt gắn trần.

25.6.4 Vị trí phương ngang và khoảng cách của các đầu phun kệ hàng trọng kệ với tấm ngăn tầng.

25.6.4.1 Trường hợp các kệ với tấm ngăn tầng chứa hàng hóa thuộc lớp Class I đến Class 4, khoảng cách phương ngang tối đa của các đầu phun kệ hàng là 10 ft (3.0 m).

25.6.4.2 Trường hợp các kệ với tấm ngăn tầng chứa hàng hóa nhựa nhóm Group A, khoảng cách phương ngang tối đa của các đầu phun kệ hàng là 5 ft (1.5 m).

25.6.4.3 Trường hợp các kệ với tấm ngăn tầng bị vật cản che chắn một phần, loại kệ mở, đầu phun kệ hàng phải được mở rộng phần cuối của tấm ngăng tầng tối thiểu là 4 ft (1.2 m) đến khoảng hở giao lộ gần nhất

25.7    Thanh chắn ngang kết hợp với đầu phun kệ hàng.

25.7.1 Khi được yêu cầu bởi phần của chương này, thanh chắn ngang được sử dụng kết hợp với đầu phun kệ hàng để ngăn cản đám cháy theo chiều dọc phải làm bằng kim loại, gỗ hoặc vật liệu tương tự và được mở rộng bằng chiều dài và chiều sâu của kệ.
Bảng  25.5.2.2.3 Khoảng cách phương ngang cho đầu phun kệ hàng kế hàng kết hợp với đầu phun CMDA gắn trần dược thể hiện bằng các hình

25.7.2 Các thanh chắn phải lắp đặt khoảng 2 in (50 mm) theo phương ngang xung quanh kệ thẳng đứng.

HOIKYSUPCCC.VN
HOIKYSUPCCC.VN

ADMIN

Trả lời

Chào mừng bạn đến hội kỹ sư PCCC