Yêu Cầu Chung Đối Với Đầu Phun Cho Kệ Hàng Theo NFPA 13 ( PHẦN 2)

Hỏi & Trả lời PCCC – YouTube nơi miễn phí cho cả nhà

25.3 Đặc điểm đầu phun kệ hàng.

25.3.1 Đầu phun kệ hàng phải là đầu phun hướng xuống và hướng lên, loại phản ứng tiêu chuẩn hoặc kích hoạt sớm, nhiệt độ định mức thông thường và hệ số K danh nghĩa bao gồm K-5.6 (80), K-8.0 (115) hoặc K-11.2 (160).

25.3.2 Các đầu phun kệ hàng bảo vệ với kệ hàng kiểu mở nơi đầu phun ESFR được lắp đặt gắn trần loại phản ứng nhanh, nhiệt độ định mức thông thường, hệ số K bao gồm K-8.0 (115) hoặc K-11.2 (160).

25.3.3 Đầu phun kệ hàng với nhiệt độ trung bình và nhiệt độ cao phải được sử dụng gần với nguồn nhiệt theo yêu cầu mục 9.4.2.

25.3.4 Đầu phun kệ hàng được phép có thông số RTI khác với các đầu phun gắn trần mà chúng được lắp đặt.

25.3.5 Tấm chắn nước của đầu phun kệ hàng.

25.3.5.1 Tấm chắn nước của đầu phun kệ hàng cho kệ kho hàng thuộc hàng hóa lớp Class I đến Class IV. Tấm chắn nước phải được cung cấp ngay phía trên đầu phun kệ hàng hoặc các đầu phun kho hàng/ có tấm chắn phải được sử dụng ở nơi có nhiều hơn một cấp, nếu không được che chắn bởi các thanh chắn ngang (xem phần C.3)

 25.3.5.2 Tấm chắn nước đầu phun kệ hàng cho kho hàng nhựa nhóm Group A. Trường hợp đầu phun kệ hàng không được bảo vệ bởi thanh chắn ngang, tấm chắn nước phải cung cấp ngay phía trên đầu phun hoặc đầu phun kệ kho hàng/ kèm tấm chắn bảo vệ được liệt kê phải được sử dụng

kệ hàng cao tầng theo hội kỹ sư PCCC

25.4 Khoảng cách dọc và vị trí của các đầu phun kệ hàng.

25.4.1 Các đầu phun kệ hàng không được yêu cầu phải đáp ứng các tiêu chí về vật cản và khoảng hở từ yều cầu kho hàng theo phần 9.5.

25.4.2 Khoảng trống tối thiểu theo chiều dọc 6 in (150 mm) phải được duy trì giữa tấm định hướng đầu phun kệ hàng và bên dưới đỉnh của kho hàng.

25.4.2.1 Trường hợp đầu phun kệ hàng được lắp đặt trong các kệ dãy hàng đơn hoặc dôi thuộc hang hóa lớp Class I đến Class IV có chiều cao lên đến 20 ft (6.1 m), khoảng trống theo chiều dọc của tấm định hướng đầu phun kệ hàng và bên dưới của đỉnh hàng hóa được phép nhỏ hơn 6 in (150 mm). (Xem phần C.16)

25.4.3 Kích hoạt đầu phun kệ hàng không bị cản trở bởi bộ phận nằm ngang của kệ hàng.

25.4.4 Trường hợp một cấp đầu phun kệ hàng được yêu cầu trong hướng dẫn của chương này và vị trí theo chiều dọc của đầu phun kệ hàng không được chỉ ra trong hình áp dụng, các đầu phun kệ hàng phải được lắp đặt tại cấp bậc đầu tiên bằng hoặc lớn hơn một nửa của chiều cao lớn nhất lưu trữ dự kiến.

25.4.5 Trường hợp hai cấp độ đầu phun kệ hàng được yêu cầu trong hướng dẫn của chương này và vị trí theo chiều dọc của đầu phun kệ hàng không được chỉ ra trong hình áp dụng, đầu phun kệ hàng phải được lắp tại cấp bậc đầu tiên bằng hoặc lớn hơn một phần ba và hai phần ba của chiều cao lớn nhất lưu trữ dự kiến.

25.4.6 Chiều cao lưu trữ tối đa tính từ đỉnh của cấp đầu phun kệ hàng.

25.4.6.1 Trường hợp đầu phun kệ hàng được yêu cầu cho kệ dãy hàng đơn hoặc đôi thuộc hàng hóa lớp Class I đến Class IV có chiều cao lớn hơn 25 ft (7.6 m) và được bảo vệ bởi đầu phun gắn trần CMDA, Chiều cao lưu trữ tối đa tính từ đỉnh của cấp đầu phun kệ hàng không vượt quá 10 ft (3.0 m).
Bảng 25.2.5.1.1 Tiêu chí thiết kế đầu phun gắn trần ESFR cho kệ kho hàng thuộc hàng hóa lớp Class I đến Class IV và hàng hóa nhựa nhóm Group A (đóng gói hoặc không đóng gói), kết hợp với đầu phun kệ hàng

25.4.6.2 Trường hợp đầu phun kệ hàng được yêu cầu cho kệ hàng nhiều dãy thuộc hàng hóa lớp Class I đến Class IV có chiều cao lớn hơn 25 ft (7.6 m) và bảo vệ bởi đầu phun gắn trần CMDA, chiều cao hàng hóa lưu trữ từ đỉnh của cấp đầu phun kệ hàng không vượt quá 10 ft (3.0 m) cho hàng hóa thuộc lớp Class I, Class II, Class III hoặc 5 ft (1.5 m) đối với hàng hóa thuộc lớp Class IV.

25.4.6.3 Trường hợp đầu phun kệ hàng được yêu cầu cho kệ kho hàng hóa nhựa thuộc nhóm Group A có chiều cao lớn hơn 25 ft (7.6 m) và được bảo vệ bởi đầu phun gắn trần CMDA, chiều cao hàng hóa lưu trữ từ đỉnh của cấp đầu phun kệ hàng không vượt quá 10 ft (3.0 m).

25.4.7 Sự lắp đặt so le các đầu phun kệ hàng cho hàng hóa thuộc nhóm Class I đến Class IV có chiều cao lớn hơn 25 ft (7.6 m). 25.4.7.1 Trường hợp kệ dãy hàng đơn, đôi hoặc nhiều dãy thuộc hang hóa lớp Class I đến Class IV có chiều cao lớn hơn 25 ft (7.6 m) và được bảo vệ bởi đầu phun CMDA gắn trần, các đầu phun kệ hàng được đặt so le theo chiều dọc nơi được lắp đặt theo bảng 25.9.2.1.1, hình 25.9.2.1.1(a) đến hình 25.9.2.1.1(e).

HỘI KỸ SƯ PCCC
HỘI KỸ SƯ PCCC

Admin

Trả lời

Chào mừng bạn đến hội kỹ sư PCCC